مهدیه ابوالحسنی

درباره من

دکتر مهدیه ابوالحسنی
image

استادیار گروه آموزشی طراحی فرایندهای نفت @ دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

دکتری مهندسی شیمی استادیار  حوزه‌های تحقیقاتی:          رآکتورهای بستر پر شده دوار (RPBs)، جذب دی اکسید کربن، کاربردهای امواج التراسونیک در تشدید فرایندها، دینامیک سیالات محاسباتی، مدلسازی و شبیه سازی فرایند، فرایندهای جداسازی، تصفیه آب و پساب، پدیده های انتقال...

محقق گوگل

(1401/4/5)

استنادات

241

h-index

8

i10-index

7

مؤلفین همکار

3

اسکوپوس

(1401/4/3)

استنادات

174

مقالات

12

h-index

8

مؤلفین همکار

18

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1386-1391

دکتری

دانشگاه رازی، کرمانشاه

مهندسی شیمی، طراحی فرایندها

1384-1386

کارشناسی ارشد

دانشگاه رازی، کرمانشاه

مهندسی شیمی، فرایندهای جداسازی

1379-1383

کارشناسی

دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی شیمی

تجارب

1399- 1400

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز

دانشگاه سمنان

1396-1399

مدیر گروه آموزشی مهندسی شیمی

دانشگاه سمنان

1395-1397

استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی

دانشگاه سمنان

1394-تا کنون

مشاور فرهنگی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

دانشگاه سمنان

مهارت ها

نرم افزارهای تخصصی مهندسی شیمی

زمینه های فعالیت های علمی و پژوهشی

اولویت های پژوهشی

رآکتورهای بستر پر شده دوار (RPBs)

جذب دی اکسید کربن

کاربردهای امواج التراسونیک در تشدید فرایندها

دینامیک سیالات محاسباتی

مدلسازی و شبیه سازی فرایند

فرایندهای جداسازی، تصفیه آب و پساب

پدیده های انتقال

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Intensification of CO₂ capture by monoethanolamine solution containing TiO2 nanoparticles in a rotating packed bed
INTERNATIONAL JOURNAL OF GREENHOUSE GAS CONTROL(2020)
9511139008, ^مهدیه ابوالحسنی*
Experimental investigation of ultrasound/ Fenton’s reagent oxidation process on the degradation rate constant of p-nitrophenol
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(2020)
9311139009, ^مهدیه ابوالحسنی*
CFD modeling of two-stage H2 recovery process from ammonia purge stream by industrial hollow fiber membrane modules
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY(2019)
9411138001, ^مهدیه ابوالحسنی, مجید اسماعیلی*
Numerical modeling and optimization of the enhancement of the cooling rate in concentric tubes under ultrasound field
NUMERICAL HEAT TRANSFER PART A-APPLICATIONS(2015)
^مهدیه ابوالحسنی*, دکتر کرمی, علی محمد کرمی, مسعود رحیمی , مسعود رحیمی
CFD modeling of convection heat transfer using 1.7 MHz and 24 kHz ultrasonic waves: a comparative study
HEAT AND MASS TRANSFER(2014)
مریم دهبانی, مریم دهبانی, مسعود رحیمی , مسعود رحیمی*, ^مهدیه ابوالحسنی, عباس مقصودی, دکتر مقصودی, پریسا قادری افشار, پریسا قادری افشار, علیرضا دودمنتیپی, علیرضا دودمان تیپی, Ammar A. Alsairafi, Ammar A.Alsairafi
اثر فاصله مگنت از کانال حاوی فروسیال بر شدت میدان مغناطیسی، نیروی کلوین و انتقال حرارت
دهمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت(2022-01-10)
9421135001, ^مهدیه ابوالحسنی*, ^فرامرز هرمزی, ^زهره بهرامی
اثر مقدار هیدروژن پراکسید و دبی جریان مایع بر تخریب پارانیتروفنول در حضور واکنشگر فنتون در راکتور بستر پر شده چرخان
هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی(2021-11-09)
9711138015, ^مهدیه ابوالحسنی*
مدلسازی CFD بررسی تاثیر سرعت چرخش بر الگوی جریان در راکتور بستر پرشده چرخان
اولین کنفرانس ملی مهندسی شیمی و نانوفناوری(2021-01-13)
اشکان جهان بین, ^مهدیه ابوالحسنی*
بررسی تخریب پی‌ نیترو ‌فنول درراکتور بستر پر شده چرخان در حضور واکنشگر فنتون
اولین کنفرانس ملی مهندسی شیمی و نانوفناوری(2021-01-13)
مریم قربانی اقبلاغی, ^مهدیه ابوالحسنی*
Effect of Magnetic Field Intensity on Hydrodynamic Entrance Length and Nusselt number
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی / (The 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2020(2020-10-28)
9421135001, ^مهدیه ابوالحسنی*, ^فرامرز هرمزی
Micromixing Enhancement in an RPB Reactor with Different Rotor Structures under Ultrasonic Field
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی / (The 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2020(2020-10-28)
9611139012, ^مهدیه ابوالحسنی*
CO2 Capture Enhancement in a Rotating Packed Bed Reactor with Different Blade Packing Structures
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی / (The 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2020(2020-10-28)
9611139002, ^مهدیه ابوالحسنی*
Mass transfer analysis and performance evaluation of an industrial hollow-fiber membrane module in a N2 enrichment process
هفتمین کنگره ملی در شیمی و مهندسی شیمی ایران با تاکید بر فناوری های بومی ایران(2020-09-20)
9521139003, ^مهدیه ابوالحسنی*, مجید اسماعیلی
بررسی آزمایشگاهی تاثیر ساختار روتور بر بازده اختلاط میکرو در راکتور بستر پر شده دوار
ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران(2020-01-20)
9611139012, ^مهدیه ابوالحسنی*
Numerical Simulation of O2/N2 Separation Process for N2 Enrichment Based on Industrial Hollow-Fiber Membrane Module
ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران(2020-01-20)
9521139003, ^مهدیه ابوالحسنی*, مجید اسماعیلی
بررسی اثر سرعت چرخش بستر بر بازده اختلاط میکرو در راکتور بستر پر شده چرخان تحت میدان فرا صوت
شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2019-01-19)
9511139005, ^مهدیه ابوالحسنی*
بررسی میزان جذب کربن دی‌اکسید با استفاده از محلول مونواتانول آمین در بستر پرشده‌ی چرخان با پکینگ تیغه‌ای
شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2019-01-19)
9511139008, ^مهدیه ابوالحسنی*
مدل سازی CFD کاهش رسوب گذاری فرایند غشایی الترافیلتراسیون تحت میدان امواج مافوق صوت با فرکانس‌های مختلف
نهمین کنفرانس ملّی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در صنایع شیمیایی و نفت(2018-11-21)
9411138004, ^مهدیه ابوالحسنی*
مدلسازی CFD ویژگی‌های انتقال حرارتی نانوسیال جاری در یک میکروکانال
نهمین کنفرانس ملّی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در صنایع شیمیایی و نفت(2018-11-21)
سید آرش موسوی دولت آباد, ^مهدیه ابوالحسنی*
CFD Modeling of Ultrafiltration Membrane Fouling Reduction Under Ultrasound Field
2nd International Biennial Oil, Gas and Petrochemical Conference(2018-11-14)
9411138004, ^مهدیه ابوالحسنی*
شبیه سازی صعود تک حباب در مایع ساکن و بررسی اثر تغییرات ویسکوزیته و کشش سطحی مایع در شکل حباب
هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت(2017-05-16)
9421135001*, ^فرامرز هرمزی, ^مهدیه ابوالحسنی
CFD modeling of hydrogen recovery process from ammonia purge stream based on industrial hollow fiber membrane module
هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت(2017-05-16)
9411138001, ^مهدیه ابوالحسنی*, مجید اسماعیلی
Numerical simulation of turbulent fluid flow and mass transfer characteristics of hydrogen separation from gas mixture based on industrial hollow-fiber membrane module
هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت(2017-05-16)
9411138001, ^مهدیه ابوالحسنی*, مجید اسماعیلی
بررسی آزمایشگاهی اثر pHو توان الکتریکی مصرفی بر ثابت سرعت تخریب سونوشیمیایی 4-نیتروفنول
اولین کنفرانس ملی فرایندهای گاز و پتروشیمی(2017-05-03)
^مهدیه ابوالحسنی*, 9311139009
Fuzzy logic modeling of improvement of shell-and-tube heat exchanger performance using ultrasonic waves
چهاردهمین کنفرانس سیستمهای فازی ایران(2014-08-19)
^مهدیه ابوالحسنی*, حمیده ابوالحسنی
Prediction of the performance of double-tube heat exchanger equipped with 35 kHz ultrasound transducer by fuzzy logic modeling
چهاردهمین کنفرانس سیستمهای فازی ایران(2014-08-19)
^مهدیه ابوالحسنی*, حمیده ابوالحسنی
CFD Modeling of Experimental Observations for Convective Heat Transfer Augmentation by High Frequency Ultrasonic Vibrations
پنجمین کنفرانس ملی کاربرد cfd در صنایع شیمیایی و نفت(2014-05-21)
^مهدیه ابوالحسنی*, مسعود رحیمی , مسعود رحیمی
بررسي آزمايشگاهي اثر امواج مافوق صوت بر حسب آفت كش ها از آب با استفاده از جاذب
كاظمي محمد(تاریخ دفاع: 1396/06/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي CFD ويژگيهاي امتقال حرارتي نانو سيال جاري در يك ميكرو كانال خنك كننده با ساختار هاي متفاوت
موسوي دولت آباد سيد آرش(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي CFD كاهش رسوب گذاري در فرايند غشايي اولترافيلتراسيون تحت ميدان امواج مافوق صوت
خدادادي زهرا(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي فرآيندي و ديناميكي جريان يك مخلوط گازي شامل هيدروژن، نيتروژن، متان، آرگون و بخار آب درون ماژول غشايي صنعتي صنعتي الياف توخالي براي فرآيند جداسازي هيدروژن
اردانه مرتضي(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي عددي و شبيه سازي فرآيند توليد گرافن به روش رسوب دهي شيميايي بخار در فشار پايين
گوديني مصطفي(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي موقعيت قرارگيري شيرها در شبكه توزيع گاز در يك شهر
اسيري سرخه ندا(تاریخ دفاع: 1397/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي موقعيت قرارگيري شيرها در شبكه توزيع گاز در يك شهر
اسيري سرخه ندا(تاریخ دفاع: 1397/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي بازده اختلاط ميكرو با استفاده از امواج اولتراسونيك در راكتور در بستر پر شده دوار
حفظي لطف آبادي مهدي(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي بازده اختلاط ميكرو با استفاده از امواج اولتراسونيك در راكتور در بستر پر شده دوار
حفظي لطف آبادي مهدي(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ميزان جذب دي اكسيد كربن با استفاده از محلول مونواتانول آمين حاوي نانوذرات در بستر پرشده چرخان
شيرزادي آهو دشتي مسعود(تاریخ دفاع: 1397/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ميزان جذب دي اكسيد كربن با استفاده از محلول مونواتانول آمين حاوي نانوذرات در بستر پرشده چرخان
شيرزادي آهو دشتي مسعود(تاریخ دفاع: 1397/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آناليز CFD راكتور غشايي به منظور هيدروژن زدايي از اتيل بنزن و توليد استايرن
بداق سمانه(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشديد فرايند جذب دي اكسيد كربن از مخلوط گازي در بستر پرشده دوار با استفادهاز امواج مافوق صوت
جاهدنيا سامان(تاریخ دفاع: 1399/08/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي CFD بررسي الگوي جريان و خصوصيات انتقال جرم جريان مايع در بستر پرشده دوار براي حذف co2
جهان بين اشكان ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني عملكرد تقطير غشايي در واحدهاي صنعتي نمك زدايي از آب به كمك شبكه عصبي مصنوعي
اردشيري لردجاني حميدرضا(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي انتقال حرارت ديواره – سيال در راكتور بستر قطره اي به كمك CFD
شاملو پريسا(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي CFD فرايند جداسازي غشايي اكسيژن از نيتروژن به منظور غني سازي نيتروژن
منصورخاكي اميرسالار(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر ساختار پكنيگ تيغه اي بر بازده اختلاط ميكرو در راكتور بستر پرشده دوار تحت ميدان مافوق صوت
شيرمحمدجماعت شيوا(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و اندازه گيري خواص انتقالي نانو سيال مغناطيسي فريت
صدوقي زينب ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي و عددي اثر ميدان مغناطيسي بر خواص ترموفيزيكي و انتقال حرارت فروسيال حاوي نانو ذرات فريت اسپينل
ديناروند مريم ، مقطع : دكتري
شبيه سازي هيدروديناميكي و حرارتي و اصلاح ساختار هندسي در فرايند خشك كردن پنل گچي
قنبري عقيل(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از شبيه سازي ديناميك آتش (fds) در تحليل حادثه آتش سوزي در يك ساختمان اداري
هاشمي اعظم سادات ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و شبيه سازي CFD راكتوربستر پرشده تيغه كماني چرخان (Arc-RPB) جذب گاز CO2 توسط محلول MEA
محمدي نورالدين وند وحيد(تاریخ دفاع: 1400/02/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تخريب پارا نيتروفنول به وسيله اكسيداسيون فنتون در راكتور بستر پر شده چرخان
قرباني اقبلاغي مريم(تاریخ دفاع: 1399/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ابعاد هندسي بر عملكرد آب شيرين كن خورشيدي با روش مدلسازي ديناميك سيالات محاسباتي
حميدي رضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پارامترهاي اثرگذار در انتقال جرم يك غشاي كامپوزيت PDMS بازيافت هيدروكربن هاي C?+ بر پايه روش CFD
ميرزائي نجمه ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پارامترهاي اثرگذار در انتقال جرم يك غشاي كامپوزيت PDMS بازيافت هيدروكربن هاي C?+ بر پايه روش CFD
ميرزائي نجمه ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي CFD هيدروديناميك جريان و انتقال جرم در فرآيند جذب دي اكسيد كربن در راكتور بستر پر شده چرخان با ساختارهاي مختلف پكينگ تيغه‌اي
عالي پور سحر ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي CFD هيدروديناميك جريان و انتقال جرم در فرآيند جذب دي اكسيد كربن در راكتور بستر پر شده چرخان با ساختارهاي مختلف پكينگ تيغه‌اي
عالي پور سحر ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي انتقال حرارت جابجايي و افت فشار ناشي از حركت نانوسيالات در مبدل حرارتي لوله مارپيچ حاوي insert
حويدرسفيد شيما ، مقطع : كارشناسي ارشد
High frequency ultrasound penetration through concentric tubes: illustrating cooling effects and cavitation intensity
HEAT AND MASS TRANSFER(2014)
مسعود رحیمی , مسعود رحیمی*, ^مهدیه ابوالحسنی, ^مهدیه ابوالحسنی, ندا عظیمی, ندا عظیمی
سونو راکتور بستر پر شده چرخان مجهز به امواج فراصوت فرکانس بالا
دانشگاه سمنان(2019-10-20)
بررسی آزمایشگاهی، مدل‌سازی و بهینه سازی یک سیستم خنک کننده مجهز به فرستنده‌ امواج مافوق صوت با فرکانس MHz 1/7 با استفاده از منطق فازی و الگوریتم رقابتی استعماری(مجری اول)
(2019-05-06)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه سوم، 99/1/26   (362 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه بیست و چهار، 99/3/21   (289 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه بیست و سه، 99/3/20   (311 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات 2، جلسه شانزدهم، 99/3/18   (407 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات 2، جلسه پانزدهم، 99/3/15   (372 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه بیست و دو، 99/3/14   (295 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه بیستم، 99/3/14   (320 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه بیست و یک، 99/3/13   (300 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات 2، جلسه چهاردهم، 99/3/11   (338 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه بیستم، 99/3/7   (308 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه شانزدهم، 99/2/31   (318 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه پانزدهم، 99/2/30   (294 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه هفدهم، 99/3/6   (285 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه هفدهم، 99/2/31   (299 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات 2، جلسه یازدهم، 99/2/21   (353 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه بیست و یک، 99/3/14   (325 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه نوزدهم، 99/3/14   (327 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه نوزدهم، 99/3/13   (308 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه هجدهم، 99/3/12   (325 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه هجدهم، 99/3/7   (305 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه نوزدهم، 99/3/6   (284 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه شانزدهم، 99/2/30   (299 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه هفدهم، 99/2/29   (289 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه سیزدهم، 99/2/24   (330 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه دوازدهم، 99/2/23   (306 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه یازدهم، 99/2/17   (326 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه چهاردهم، 99/2/17   (298 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه دهم، 99/2/16   (307 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه هفتم، 99/2/10   (277 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه هشتم، 99/2/10   (303 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه شانزدهم، 99/2/28   (306 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات 2، جلسه دوازدهم، 99/2/28   (351 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه دوازدهم، 99/2/23   (309 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه سیزدهم، 99/2/21   (305 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه پانزدهم، 99/2/23   (318 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه چهاردهم، 99/2/22   (312 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه سیزدهم، 99/2/16   (307 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه دوازدهم، 99/2/15   (298 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات 2، جلسه نهم، 99/2/14   (343 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه یازدهم، 99/2/14   (307 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه یازدهم، 99/2/10   (317 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه دهم، 99/2/9   (293 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه هشتم، 99/2/8   (320 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات 2، جلسه هفتم، 99/2/7   (368 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه هفتم، 99/2/7   (333 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات 2، جلسه ششم، 99/2/4   (362 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه نهم، 99/2/4   (343 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات 2، جلسه پنجم، 99/2/4   (406 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه هشتم، 99/2/3   (299 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه ششم، 99/2/3   (335 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه هفتم، 99/2/2   (288 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه پنجم، 99/2/2   (335 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه ششم، 99/2/1   (284 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات 2، جلسه چهارم، 99/1/31   (365 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه پنجم، 99/1/31   (288 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه ششم، 99/1/29   (291 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات 2، جلسه سوم، 99/1/29   (335 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه پنجم، 99/1/28   (383 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات 2، جلسه دوم، 99/1/28   (386 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه چهارم، 99/1/27   (291 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه چهارم، 99/1/27   (294 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه سوم، 99/1/26   (321 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه چهارم، 99/1/25   (346 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه سوم، 99/1/25   (315 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات 2، جلسه اول، 99/1/24   (422 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه دوم، 99/1/24   (323 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه دوم، 99/1/20   (340 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه دوم، 99/1/20   (356 بار دانلود)
کلاس مجازی کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه اول، 99/1/19   (379 بار دانلود)
کلاس مجازی موازنه انرژی و مواد، جلسه اول، 99/1/19   (363 بار دانلود)
کلاس مجازی مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه اول، 99/1/18   (396 بار دانلود)
شکل ها و روابط درس مکانیک سیالات 2   (493 بار دانلود)
روابط مهم در دستگاه های مختلف   (467 بار دانلود)

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
موازنه انرژی و مواد، جلسه بیست و چهار، 99/3/21 (1399/03/25)
موازنه انرژی و مواد، جلسه بیست و سه، 99/3/20 (1399/03/25)
مکانیک سیالات 2، جلسه شانزدهم، 99/3/18 (1399/03/25)
مکانیک سیالات 2، جلسه پانزدهم، 99/3/15 (1399/03/25)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه نوزدهم، 99/3/14 (1399/03/25)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه بیست و یک، 99/3/14 (1399/03/25)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه بیستم، 99/3/14 (1399/03/25)
موازنه انرژی و مواد، جلسه بیست و دو، 99/3/14 (1399/03/25)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه نوزدهم، 99/3/13 (1399/03/25)
موازنه انرژی و مواد، جلسه بیست و یک، 99/3/13 (1399/03/25)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه هجدهم، 99/3/12 (1399/03/25)
مکانیک سیالات 2، جلسه چهاردهم، 99/3/11 (1399/03/11)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه هجدهم، 99/3/7 (1399/03/10)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه هفدهم، 99/3/6 (1399/03/10)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه شانزدهم، 99/2/31 (1399/03/10)
موازنه انرژی و مواد، جلسه بیستم، 99/3/7 (1399/03/10)
موازنه انرژی و مواد، جلسه نوزدهم، 99/3/6 (1399/03/10)
موازنه انرژی و مواد، جلسه هجدهم، 99/3/2 (1399/03/10)
مکانیک سیالات 2، جلسه سیزدهم، 99/3/1 (1399/03/10)
موازنه انرژی و مواد، جلسه هفدهم، 99/2/31 (1399/03/10)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه پانزدهم، 99/2/30 (1399/03/10)
موازنه انرژی و مواد، جلسه شانزدهم، 99/2/30 (1399/03/10)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه هفدهم، 99/2/29 (1399/02/29)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه شانزدهم، 99/2/28 (1399/02/29)
مکانیک سیالات 2، جلسه دوازدهم، 99/2/28 (1399/02/29)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه چهاردهم، 99/2/27 (1399/03/10)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه پانزدهم، 99/2/27 (1399/02/29)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه سیزدهم، 99/2/24 (1399/02/29)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه دوازدهم، 99/2/23 (1399/02/23)
موازنه انرژی و مواد، جلسه پانزدهم، 99/2/23 (1399/02/23)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه چهاردهم، 99/2/22 (1399/02/22)
مکانیک سیالات 2، جلسه یازدهم، 99/2/21 (1399/02/21)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه سیزدهم، 99/2/21 (1399/02/21)
مکانیک سیالات 2، جلسه دهم، 99/2/18 (1399/02/20)
موازنه انرژی و مواد، جلسه چهاردهم، 99/2/17 (1399/02/20)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه یازدهم، 99/2/17 (1399/02/20)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه دهم، 99/2/16 (1399/02/20)
موازنه انرژی و مواد، جلسه سیزدهم، 99/2/16 (1399/02/16)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه دوازدهم، 99/2/15 (1399/02/15)
مکانیک سیالات 2، جلسه نهم، 99/2/14 (1399/02/15)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه یازدهم، 99/2/14 (1399/02/15)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه دهم، 99/2/12 (1399/02/15)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه نهم، 99/2/11 (1399/02/15)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه نهم، 99/2/11 (1399/02/15)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه هشتم، 99/2/10 (1399/02/15)
موازنه انرژی و مواد، جلسه دوازدهم، 99/2/11 (1399/02/15)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه هفتم، 99/2/10 (1399/02/15)
مکانیک سیالات 2، جلسه هشتم، 99/2/11 (1399/02/15)
موازنه انرژی و مواد، جلسه یازدهم، 99/2/10 (1399/02/15)
موازنه انرژی و مواد، جلسه دهم، 99/2/9 (1399/02/15)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه هشتم، 99/2/8 (1399/02/15)
مکانیک سیالات 2، جلسه هفتم، 99/2/7 (1399/02/15)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه هفتم، 99/2/7 (1399/02/15)
موازنه انرژی و مواد، جلسه نهم، 99/2/4 (1399/02/05)
موازنه انرژی و مواد، جلسه هشتم، 99/2/3 (1399/02/05)
موازنه انرژی و مواد، جلسه هفتم، 99/2/2 (1399/02/05)
مکانیک سیالات 2، جلسه ششم، 99/2/4 (1399/02/05)
مکانیک سیالات 2، جلسه پنجم، 99/2/4 (1399/02/05)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه ششم، 99/2/3 (1399/02/05)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه پنجم، 99/2/2 (1399/02/05)
مکانیک سیالات 2، جلسه چهارم، 99/1/31 (1399/02/01)
مکانیک سیالات 2، جلسه سوم، 99/1/29، جبرانی (1399/02/01)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه ششم، 99/2/1 (1399/02/01)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه پنجم، 99/1/31 (1399/02/01)
موازنه انرژی و مواد، جلسه ششم، 99/1/29، جبرانی (1399/01/31)
موازنه انرژی و مواد، جلسه پنجم، 99/1/28، جبرانی (1399/01/28)
مکانیک سیالات 2، جلسه دوم، 99/1/28، جبرانی (1399/01/28)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه چهارم، 99/1/27 (1399/01/27)
موازنه انرژی و مواد، جلسه چهارم، 99/1/27 (1399/01/27)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه سوم، 99/1/26 (1399/01/27)
موازنه انرژی و مواد، جلسه سوم، 99/1/26 (1399/01/27)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه چهارم، 99/1/25، جبرانی (1399/01/25)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه سوم، 99/1/25 (1399/01/25)
مکانیک سیالات 2، جلسه اول، 99/1/24 (1399/01/25)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه دوم، 99/1/24 (1399/01/25)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه دوم، 99/1/20 (1399/01/20)
موازنه انرژی و مواد، جلسه دوم، 99/1/20 (1399/01/20)
کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی، جلسه اول، 99/1/19 (1399/01/20)
موازنه انرژی و مواد، جلسه اول، 99/1/19 (1399/01/19)
مکانیک سیالات پیشرفته، جلسه اول، 99/1/18 (1399/01/18)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، کیلومتر 5 جاده دامغان، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
m.abolhasani@semnan.ac.ir
(+98)2331532483

فرم تماس